html1/�������������������������������� Linux.MotoFan.ru
Ñïåöèôèêàöèß  Ðóñèôèêàöèß  Ñîôò  Java  Ñêðèíøîòû  Êîíòàêòû  
: GSM 900/1800/1900
, .: 108 x 53 x 21
, .: 133
: Li-Ion 780
: 180-400
: 140-170
: 320 x 240
65,000
: 0.3Mpx
8x
- VGA 640 x 480 ( )
: ,
Embedded 3D Java games & downloadable slots,
(, , ),
SMS, ,
,
,
,
,
,
Java: Java MIDP v2.0
: Bluetooth, USB , MMS, EMS, SMS, WAP v2.0, GPRS Class 10, , Email ( SMTP, IMAP4)
: - 50MB
- 1GB SD/MMC
: RealPlayer :
 - : MP3, WMA, RealAudio, MIDI, WAV, AAC, AMR
 - : RealVideo, MPEG4, 3GP3D Stereo Speakers with tactile Bass
MP3 music & ringtone download + playback
FM

HTML

:
:
: Intel xScale 300MHz
: Linux, 2.4.20
: 5-
4
3
: e680, e680i, a780